Επισήμανση Απορρήτου

Η παρούσα Επισήμανση Απορρήτου στοχεύει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την Α.Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π.Α.Ε., με έδρα στην Τρίπολη, οδός Τέρμα Τερτσέτη (εφεξής η «Π.Α.Ε.»). Ειδικότερα, η Π.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει της της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι αρμόδια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.


1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ
Η Π.Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας στο βαθμό που αυτό κρίνεται απαραίτητο για να σας παρέχονται εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες κατόπιν αιτήματός σας. Ειδικότερα, λαμβάνει χώρα η συλλογή και επεξεργασία των παρακάτω δεδομένων σας:
    • Σε περίπτωση που είστε απλός φίλαθλος: το ονοματεπώνυμο, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός του δελτίου της αστυνομικής σας ταυτότητας
    • Σε περίπτωση που είστε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας: το ονοματεπώνυμο, ο ΑΜΚΑ, το αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής σας ταυτότητας, η ταχυδρομική διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και ένας αριθμός τηλεφώνου για την επικοινωνία με εσάς
    • Σε περίπτωση που είστε επαγγελματικός συνεργάτης με την Π.Α.Ε. (φυσικό πρόσωπο/ελεύθερος επαγγελματίας): το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το φαξ, τη διεύθυνση e-mail, τη διεύθυνση της έδρας/κύριας εγκατάστασής σας, την αρμόδια Δ.Ο.Υ., τον Α.Φ.Μ., πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική κατάσταση, τον τόπος εργασίας και τον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό σας
    • Σε περίπτωση που εργάζεστε ως υπάλληλος σε επιχείρηση, η οποία συνεργάζεται με την Π.Α.Ε., η τελευταία κρατάει εκείνα μόνο τα στοιχεία σας, τα οποία είναι απαραίτητα για επικοινωνία με εσάς στο πλαίσιο της συνεργασίας των οργανισμών μας. Ειδικότερα, στην περίπτωση αυτή συλλέγονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου σας στην επιχείρηση για την οποία εργάζεστε και η επαγγελματική διεύθυνση e-mail σας.
Δεν επεξεργαζόμαστε ποτέ προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, τις πολιτικές απόψεις σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα σας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική σας ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σας. Σε περίπτωση που ο νόμος ή οι περιστάσεις απαιτούν τη συλλογή και επεξεργασία τέτοιας φύσεως δεδομένων θα σας ενημερώσουμε είτε μέσω της ιστοσελίδες μας είτε δια προσωπικής αλληλογραφίας.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
    • Σε περίπτωση που είστε απλός φίλαθλος ή κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, τα δεδομένα σας παρέχονται απευθείας από εσάς κατόπιν αιτήματος σας για την έκδοση του σχετικού εισιτηρίου.
    • Σε περίπτωση που είστε συνεργάτης ή εργάζεστε ως υπάλληλος για συνεργάτη της Π.Α.Ε., τα δεδομένα σας παρέχονται είτε απευθείας από εσάς ή από τις ακόλουθες πηγές: δημοσιεύσεις και βάσεις δεδομένων, διαθέσιμες από επίσημες αρχές (όπως  ΦΕΚ, ΓΕΜΗ, εταιρική ιστοσελίδα) και από αρμόδιες αρχές (όπως π.χ. taxisnet, Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης).


Τα δεδομένα σας διατηρούνται εντός των εγκαταστάσεων της Π.Α.Ε. τόσο σε έντυπη  όσο και σε ηλεκτρονική μορφή τηρουμένων αυστηρών πλαισίων ασφαλείας.

3. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ Η Π.Α.Ε. ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Η Π.Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου, το email, τον αριθμό φαξ, τον Α.Φ.Μ, την αρμόδια Δ.Ο.Υ., τον τόπο εργασίας, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και την ταχυδρομική σας διεύθυνση/ διεύθυνση έδρας/ κύριας εγκατάστασής σας (α) για να αξιολογήσει εάν μπορεί να σας προσφέρει το προϊόν ή την υπηρεσία που ζητήσατε και υπό ποιες προϋποθέσεις (β) για να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, (γ) για να εκδώσει λογαριασμούς, εισιτήρια αγώνων, τιμολόγια και (δ) για τη διαχείριση τυχόν επιστροφών χρημάτων σε εσάς. Η νόμιμη βάση, στην οποία στηρίζεται η Π.Α.Ε. για τα παραπάνω είναι η εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας και πριν από τη σύναψη σύμβασης με εσάς. Επιπλέον, η Π.Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σας στο πλαίσιο άσκησης κάθε έννομου συμφέροντός της και συγκεκριμένα (α) για να βελτιώσει και να αναπτύξει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, (β) για την αποφυγή τυχόν κινδύνων και την καλύτερη διαχείριση αυτών και (γ) για την υποστήριξη τυχόν αξιώσεών της, όπως την είσπραξη τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Επίσης, οι σκοποί και οι νόμιμες βάσεις, στις οποίες η Π.Α.Ε. στηρίζει τη συλλογή και και επεξεργασία του αντιγράφου της αστυνομικής σας ταυτότητας και του ΑΜΚΑ σας, είναι (α) πως η συλλογή και επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Π.Α.Ε. με έννομη υποχρέωσή της και (β) για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός σας όπως, κυρίως, για την περίπτωση ατυχήματος σας κατά το χρόνο διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα.
Τέλος, η Π.Α.Ε. δεν συλλέγει μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών από τον απαιτούμενο, ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τους προβλεπόμενους σκοπούς χρήσης.

4. ΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Προκειμένου η Π.Α.Ε. να εκπληρώσει τους παραπάνω σκοπούς συλλογής, αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε:
    • Παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό της
    • Οικονομικές ή δικαστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιους φορείς, κατόπιν αιτήματος και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο
    • Εγκεκριμένους επαγγελματίες όπως δικηγόρους, λογιστές, συμβολαιογράφους ή ελεγκτές εφόσον και μέχρι το βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο κατά περίπτωση.

5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Η Π.Α.Ε. ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Η Π.Α.Ε. κρατάει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο χρειάζεται ώστε να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες νόμους στο πλαίσιο των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, οι περισσότερες πληροφορίες σας διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σας σχέσης με την Π.Α.Ε., αλλά και μετά τη λήξη της συνεργασίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τη φορολογική νομοθεσία  αλλά και για να διασφαλιστεί τυχόν θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Π.Α.Ε.

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ
Η Π.Α.Ε. δεν διαβιβάζει δεδομένα σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
    • Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
    • Δικαίωμα διόρθωσης: όπου θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή, μπορείτε να ζητήσετε να διορθωθούν αναλόγως
    • Δικαίωμα διαγραφής: μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο
    • Δικαίωμα περιορισμού: μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
    • Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
    • Δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας: σε περίπτωση που έχετε παράσχει συγκατάθεσή για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε αυτή τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή
    • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε  από την Π.Α.Ε. να σας επιστρέψει τα προσωπικά δεδομένα που της έχετε δώσει ή, όπου αυτό είναι εφικτό, να ζητήσετε τη μεταφορά τους σε τρίτα πρόσωπα δική σας επιλογής.


Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση info@asterastripolis.gr.
Ωστόσο, η άσκηση των δικαιωμάτων εναντίωσης, διαγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας ενδέχεται να επηρεάσει την συμβατική σας σχέση με την Π.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ορισμένα δεδομένα σας είναι απαραίτητα για την έγκυρη και νόμιμη διεκπεραίωση των συναλλαγών σας με την τελευταία.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζουμε τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, δικαιούστε επίσης να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ενδέχεται να χρειαστεί να γίνει ενημέρωση της παρούσας Επισήμανσης Απορρήτου. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε συχνά την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου και θα ενημερωθείτε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

9. ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Π.Α.Ε.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Π.Α.Ε., μπορείτε να αποστείλετε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση info@asterastripolis.gr .

close